Herczog Security Kft


A tartalomhoz

KÖVETELMÉNYEK

SZOLGÁLTATÁSAINKHOZ FŰZÖTT KÖVETELMÉNYRENDSZERÜNK

A személy- és vagyonőrrel szemben támasztott követelmények

Ismerje:

- a személy- és vagyonőr általános magatartási szabályait,

- az előírt utasításokat, jogokat,

- a szolgálati követelményeket,

- a szolgálati titok fogalmát,

- a titokvédelemmel kapcsolatos teendőket,

- a szolgálati elöljáróit,

- az alaki magatartás szabályait,

- a rendszeresített kényszerítő eszközök fajtáit, alkalmazási lehetőségeit,

- az objektum személy- és vagyonőrzésének feltételeit, rendszerét,

- a szolgálati intézkedéseket (figyelmeztetés, igazoltatás, visszatartás, elfogás, testi kényszer, fegyverhasználat), azok végrehajtási szabályait és a végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket,

- az objektumban alkalmazott őrzéstechnikai, tűzvédelmi eszközök helyét, azok üzemeltetését, működését,

- híreszközök kezelését, az összeköttetés módját,

- a szükséges eseménnyel kapcsolatos intézkedéseket a "Tűzriadó Terv", "Rendkívüli esemény" bekövetkezésekor az értesítések módját, sorrendjét,

- ismerje a szolgálat ellenőrzésére vonatkozó szolgálati utasításokat és jogosultságokat,

- az objektum jellegét, helyét, szerepét, feladatát, műszaki és technikai berendezéseket (áramtalanítási módokat, riasztó rendszer, tűzvezetékhez kiépített csatlakozásokat stb.).

Legyen képes:

- a reá vonatkozó mértékig az előírt tárgyköröket, ismereteket elsajátítani,

- zajokat, jelzéseket, személyeket észlelni, felismerni, szükség szerint intézkedni,

- az objektum műszaki-technikai jelzőeszközeit használni, alkalmazni,

- szolgálati intézkedéseket - figyelmeztetés, igazoltatás, eligazítás, előállítás, elfogás, tettenérés, fegyverhasználat, kutya alkalmazása - szakszerűen végrehajtani,

- rendszeresített kényszerítő intézkedést, eszközt - testi kényszer - a törvényesség megtartásával helyesen alkalmazni és használni,

- a rábízott javakat őrizni, védeni, biztonsági és biztosítási feladatot ellátni,

- a szolgálati intézkedések végrehajtásáról és a kényszerítő eszközök alkalmazásáról jelentést tenni, jelentést írni,

- a megbízó igényeit kielégíteni, tájékoztatni,

- olyan udvarias és fegyelmezett magatartást tanúsítani, hogy ezzel szerezzen megbecsülést a személy- és vagyonőrök és a biztonsági szolgáltatások részére,

- a szolgálati helyén ápoltan, az elrendelt időre, munkaképes állapotban megjelenni,

- segítséget nyújtani szolgálata során a rendőrségnek, más hatóságoknak, illetve a rászorulóknak.

Személy- és vagyonőr feladata:

- az őrzési feladatát konkrét járőrutasítás alapján meghatározott időben - szükség szerint - és helyen látja el,

- minden feladat és kötelezettség, melyet a megbízó és a munkáltató között létrejött szerződés tartalmaz,

- az illetéktelen személyek objektum területére történő behatolásának megakadályozása,

- személye ellen irányuló támadás elhárítása a jogos védelem keretein belül,

- rendkívüli esemény bekövetkezésekor az intézkedési utasítás alapján eljárni,

- járőrözési és biztonsági feladatait úgy köteles ellátni, hogy a megbízó és az objektum napi tevékenységét ne akadályozza és mindenkor a megbízó érdekeit tartsa szem előtt,

- az objektum belső-külső őrzése, az általános személy, jármű forgalmi rend fenntartása,

- az objektum tevékenységét elősegítő létesítmények - víz, gáz, elektromos rendszerek - külső ellenőrzése, sérülés, meghibásodás esetén az azonnali jelzés a hiba megszűntetésére,

- a jelzőtechnikai rendszerek elhelyezésének és alkalmazásának ismerete,

- bűncselekmény alapos gyanúja esetén a helyszín biztosításával egyidőben az intézkedésre jogosult személy értesítése,

- tettenérés esetén segítséget hív - alkalmazott, csoportvezető, személy- és vagyonőr társa stb. - és a további intézkedésre jogosult személy(eket) értesíti,

- fokozott figyelemmel és körültekintéssel köteles szolgálatát ellátni, hogy egy esetleges motiváció nehogy elterelje figyelmét a konkrét bűncselekmény elkövetésétől,

- figyelemmel kell kisérni és jelezni a bűncselekmény elkövetését elősegítő tényezőket, külső-belső hatásokat,

- a frekventált, őrzendő területen történő rendszertelen megjelenésével megelőzi, hogy a bűncselekményt elkövetni szándékozó személy kiszámíthassa az ellenőrzési időpontját,

- intézkedését a jogszabályban rögzített - jogosultság - előírásának megfelelően és szakszerűen hajtsa végre,

- járőrözése során fokozott figyelemmel kezeli és ellenőrzi a fokozott tűz és robbanás veszélyes helyeket, tevékenységet, betartva és betartatva a tűzvédelmi utasításokat.

Kutyás személy- és vagyonőr feladata:
( megegyezik a személy- és vagyonőr feladatával kiegészítve az alábbiakkal )

- szolgálati kutyát az objektum területén a nap minden szakában pórázon - szükség szerint szájkosárral - kell tartani,

- a kutya alkalmazása a kényszerítő eszközök egyik legsúlyosabb intézkedési formája, melynek alkalmazási elbírálása a fegyverhasználati jogi elbírálásával azonos értéket képvisel,

- az intézkedések foganatosítása során minden megelőző intézkedést meg kell tenni, melyet a kutya alkalmazási jogszabály előír, kivétel a végszükség és a jogos védelem,

- kutyát a jogszabály kereteinek betartásával csak addig lehet alkalmazni, míg az intézkedés a célját elérte,

- a kutya alkalmazásának nem lehet megtorlás, harag, bosszú stb. indítéka,

- a kutya alkalmazása során, ha az sérülést okozott, az intézkedés alá vont személyt elsősegélyben kell részesíteni,

- az intézkedéséről a mellékletben lévő "Esemény, rendkívüli esemény" bekövetkezése során kötelező intézkedéseket kötelező végrehajtani (értesítendők köre, jelentés, jegyzőkönyv, stb.).

A portaszolgálat feladata:

- ellenőrzi a személyek, ügyfelek, látogatók, dolgozók be- és kiléptetésének jogosságát a megbízó által már meghatározott módon,

- intézkedik látogató érkezésekor a látogatandó vezető értesítéséről, szükség esetén a látogató felkíséréséről,

- vezeti és naprakész állapotban tartja a szolgálati és a megbízó által már bevezetett okmányokat,

- megakadályozza az illetéktelen - bódult, ittas, garázda - személy(ek) objektumba történő bejutását,

- intézkedik esemény, rendkívüli esemény, elemi kár, stb. bekövetkezésekor, azt jelenti az intézkedésre jogosult személy(ek)nek,

- kapcsolatot tart - rádión, telefonon - a többi őrhelyen szolgálatot teljesítő személy- és vagyonőrrel (őrökkel),

- figyelemmel kíséri az objektumból távozó dolgozókat, a ki- és beléptető rendszer használatát,

- amennyiben a kapu előtt vagy annak közvetlen közelében olyan magatartást, cselekményt tapasztal, amely a megbízó területi és tevékenységi sérthetetlenségét veszélyezteti, a kaput becsukja és a további intézkedésre jogosult személyt, személyeket értesíti, segítséget hív,

- szükség és technikai kiépítettség szerint működteti - indítja, zárja - a kaput,

- a megbízó igény, illetve a rendszer kiépítettség függvényében munkaidő után kezeli a telefonközpontot,

- tűz esetén a portaszolgálati helyiségben elhelyezett "Tűzriadó" alapján intézkedik,

- kezeli és intézi a kulcsok kiadását - levételét (kulcsnyilvántartó vezetés),

- regisztrálja a járművek (rendszám, idő, stb.) mozgását,

- folyamatosan felügyelje a biztonságtechnikai berendezések műszaki állapotát, gondoskodjon - jelezze - azok szervízeléséről, javításáról,

- ütemterv alapján készítsen felméréseket az objektum és a vagyonbiztonsági szolgálat hatékonyságáról (elfogás, intézkedés, kárérték, mentett érték, stb.),

ALAPADATOK | CÉGEMBLÉMA | AZONOSÍTÓNK | KÖVETELMÉNYEK | KÉPEK | FORMARUHA | TÖRZSGÁRDA | KAPCSOLAT | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe